FN-konventionen:

”Artikel 9 Tillgänglighet
För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden”.

En resa med kollektivtrafiken inom tätorten Örebro med återresa inom 3 timmar kostar idag 80 kr för den som p g a sin funktionsnedsättning måste åka färdtjänst medan andra som kan åka stadsbuss får betala 20 kr.

När tänker Örebro kommuns politiker rätta till detta uppenbara brott mot den FN-konvention som Sverige ratificerade redan år 2008 genom att se till att egenavgiften inom färdtjänsten överensstämmer med kollektivtrafiktaxan? Så är det nämligen på många andra håll i landet.

Hur ser de olika partierna på denna fråga?  Det är ju kommunalval i höst. Vi vill ha svar nu!

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: Admin

Lämna en kommentar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatorisk