Kommunala tillgänglighetsrådet – KTR

Kommunala tillgänglighetsrådet i Örebro är kommunstyrelsens samrådsorgan i frågor som särskilt påverkar kommuninvånare med funktionsnedsättningar.
Tillgänglighetsrådet ska medverka till att funktionshinderperspektivet genomsyrar kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter ingår att identifiera och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning.

Hämta kommunens broschyr om KHR

KTR består av högst elva ledamöter som sammanträder fyra gånger per år. Ledamöterna utses av kommunstyrelsen för en mandattid på fyra år. Fyra av ledamöterna företräder kommunen och samtliga programnämnder ska vara företrädda i rådet. Övriga sju ledamöter utses efter förslag från funktionshinderrörelsen.

DHR-Örebroavdelning har under alla år haft minst en person som representerar gruppen rörelsenedsatta i rådet. Under innevarande mandatperiod finns DHR-avdelningens ordförande Christer Johansson  med i rådet.

Mer information om KTR och protokoll från de senaste årens sammanträden hittar du på Örebro kommuns hemsida.

Kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp – KTR-r

Kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp är ett mötesforum för hela handikapprörelsen i kommunen. Här förbereds bl.a. de frågor som ska tas upp vid sammanträden i KTR. Förutom förberedelse för, och avrapportering från sammanträdena i KTR ska referensgruppen fungera som ett forum för informationsutbyte och samråd mellan handikapporganisationerna i kommunen.

Alla föreningar i Örebro kommun, som specifikt verkar för att funktionsnedsatta ska uppnå full delaktighet i samhället, kan utse en ordinarie ledamot och en ersättare till KTR-r. Ledamöterna utses för en mandatperiod på fyra år men de kan under mandatperioden ersättas av andra när organisationerna själva så vill.

Förutom att föreslå representanter till KTR har referensgruppen ett antal arbetsgrupper som regelbundet träffar kommunens företrädare i specifika frågor, till exempel tillgänglighetsfrågor, LSS-frågor och kollektivtrafikfrågor.
I möjligaste mån utses representanter i grupperna så att man alltid har med deltagare som är kunniga i frågor om rörelsehinder, synskador, medicinska funktionshinder, psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder och dövhet/hörselskador.

När det gäller förslag på representanter till KTR följs alltid denna så kallade femgruppsprincip. Referensgruppen sammanträder minst fyra gånger per år i god tid inför varje sammanträde i KTR.

Text: Admin