På denna sida finns en del av de nyheter som tidigare var med på den gamla webbplatsen. En del är borttagna för de var inaktuella (inbjudningar till möten mm). Den nya webbplatsen kan i dagsläget bara visa tre nyheter.

 

Gamla nyheter som fortfarande kan vara aktuella

Hjälp våra medlemsvårdare

[2013-09-27]På årsmötet valdes två personer som skall stötta medlemmar som sitter ensamma hemma. Är sjuka, befinner sig på sjukhus eller på något boende.

 ANHÖRIGCENTRALEN – en mötesplats

[2013-05-26]Anhörigcentralen vänder sig till dig som ger kontinuerlig hjälp till en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. det kan vara en familjemedlem eller släkting men också en god vän

Skapa appar för tillgängligare bio

[2013-05-16]2013-01-08 Svenska Filminstitutet (SFI) söker förslag på appar som gör att personer med synnedsättning eller lässvårigheter bättre kan uppleva film på bio. Utlysningen sker i samverkan med PTS inom ramen för regeringsuppdraget Tillgänglig bio.

Handisam: Oroande utveckling

[2013-05-16][2013-05-15] Det går för långsamt att uppnå funktionshinderpolitiska mål och 9 av 22 myndigheter redovisar inga mätbara resultat. Det visar Handisam i en rapport i dag. Rapporten som presenteras i dag bygger på en sammanställning av de 22 så kallade strategiska myndigheterna återrapportering om vad de har uppnått av målen i regeringens funktionshinderpolitik under 2012, men också av resultat från andra undersökningar om målgruppen.

Människor med funktionsnedsättning har mycket sämre hälsa

[2012-04-11]Det är tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det visar uppgifter i en rapport som idag på uppdrag av regeringen presenteras av Statens folkhälsoinstitut. Nästan var femte person (19 procent) med funktionsnedsättning uppger att de har dålig hälsa medan siffran för övriga befolkningen är två procent. Det är också en betydligt mindre andel av dem med funktionsnedsättning som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra.

Forskare: Stroke kan ärvas av syskon

[2012-04-11]Syskon till personer som drabbats av stroke har en tydligt ökad risk att själva drabbas. Det konstaterar forskare vid Karolinska institutet i en studie som bygger på data från 200 000 individer.

Fler personer med funktionsnedsättning får boendestöd

[2012-04-11]Cirka 16 500 personer under 65 år med funktionsnedsättning hade boendestöd den 1 april 2011. Det är 1 400 personer fler än i november 2010 visar ny statistik från Socialstyrelsen

Vilka behov har personer med psykisk funktionsnedsättning?

[2012-04-11]Nu kan kommunerna i samverkan med landstingen lättare göra inventeringar av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen publicerar ett nytt inventeringsverktyg.

Fördjupad kunskap om funktionsnedsättning.

[2012-04-11]Att möta annanheten 1, spänner över allt, från läsning av skönlitteratur till självhjälpsböcker, patografier, sexualitet, psykisk ohälsa och olika terapiformer

Nyheter från största alzheimerkongressen

[2011-08-22]Världens största alzheimerkongress, ICAD, hölls denna sommar i Paris. Många spännade studier presenterades, bland annat av svenska forskare. Ett par studier visade att smärtstillande läkemedel kan ha positiva effekter på såväl äldre personers minnesfunktion som demenssjukas oro och ångest. Stamcellsforskningen är ännu i sin linda men forskare från Kalifornien berättade om hur den redan har börjat påverka behandlingen av Alzheimers sjukdom. Ännu är inget botemedel mot alzheimer i sikte men livsstilsfaktorerna, som fysisk aktivitet, vinner terräng och visar att sjukdomen delvis går att förebygga. En 75-åring som tränar minst tre gånger per vecka, två timmar sammanlagt, kan skjuta insjuknandet framåt i tiden. Positiva tongångar hördes även från Göteborgs universitet. Professor Ingmar Skoog konstaterade att vi behandlar blodtryck och höga blodfetter mer aggressivt, att dagens generation röker mindre och att utbildningsnivån stadigt ökar. Detta kommer sannolikt att leda till att nyinsjuknandet i demenssjukdom kommer att minska för varje kommande generation.

Hjälpmedelsinstitutet slutar testa rullstolar

[2011-08-22]Provning av rullstolar och hygienhjälpmedel flyttar till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som arbetar med forskning, provning och cetifiering, tar i höst över provningen av hjälpmedlen från Hjälpmedelsinstitutet, HI. SPs satsning på området kommer att bli till nytta för både industrin och användare av hjälpmedlen, menar Erica Waller, ansvarig för avdelning för hållfasthet och konstruktion. Fler äldre i samhället ökar behovet av säkra produkter inom hjälpmedelsområdet, säger hon och menar att en stark resurs när det gäller provning och certifiering av produkter är en viktig förutsättning för detta. – Nu kan vi erbjuda både Hjälpmedelsinstitutets och våra befintliga kunder ett heltäckande utbud av tjänster. Vi har till exempel både krockbanor och labb där vi kan prova såväl mekaniska egenskaper som elektroniken hos rullstolar, säger Erica Waller. Men samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet och SP kommer att finnas kvar då HI behåller en viktig roll när det gäller standardisering på dessa områden. – Vi tycker att det är mycket bra att provningsverksamheten blir kvar i Sverige, inte minst för leverantörer och tillverkare i landet, säger Ulrika Brändström, chef för avdelningen Provning och utvärdering på HI. SP är ett statligt ägt företag som arbetar med utveckling och utvärdering av teknik, material, produkter och processer.

”Allvarliga övergrepp mot svårt funktionshindrade”

[2011-05-05]En granskning som Socialstyrelsen gjort under 2010 visar att många kommuner bryter mot LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Trots att LSS är en rättighetslag får många vänta orimligt länge på hjälp. För att slippa ansvar förhalar vissa kommuner besluten och undviker därmed att betala straffavgifter. Vi ser på flera håll tecken på en återgång till ett institutionstänkande – tvärtemot målet med lagen. Granskningen av 70 olika LSS-boenden visar att enskilda utsätts för allvarliga kroppsliga kränkningar och risken är överhängande att övergreppen är fler än de vi upptäckt, skriver Håkan Ceder och Per-Anders Sunesson.

Synskadade utbildar sig till massörer

[2011-04-28]Nu har du som är synskadad möjlighet att gå en utbildning till certifierad massör i klassisk massage. Utbildningen är riksrekryterande och har som syfte att du ska få en anställning eller starta eget. Massörutbildningen genomförs på Iris Hadar i Uppsala i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Chefer brister i kunskap om psykisk ohälsa

[2011-04-28]På uppdrag av Hjärnkoll har Novus och CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) undersökt chefers villighet att anställa personer med psykisk sjukdom samt hur deras kunskap och beredskap att hantera frågor om psykisk ohälsa ser ut i den egna organisationen. Studien visar både på positiva och negativa resultat

Funktionshinder inget hinder på hamburgerrestaurang

[2011-04-28]– Vi ska sälja hamburgare! Vi ska vara bäst! Det här kommer aldrig att funka! Så tänkte Andreas Kenson 1994. Då var han nybliven restaurangchef på McDonalds och ställdes inför faktum – han skulle anställa en funktionshindrad medarbetare. Numera tänker han på ett helt annat sätt. Han har och har haft en rad anställda med olika funktionshinder.

Åldrandets filosofi

[2011-02-14]Hur du håller dig ung enligt George Carlin ålder 102 år…..

Hemtjänsten får ett ”miljardlyft”

[2011-02-14]De som jobbar i hemtjänsten ska kunna allt mer. Många som behöver omvårdnad både dag och natt bor kvar hemma. Ändå har jobbet låg status och många, särskilt i storstäder, har ingen eller kort utbildning. Nu satsar regeringen en miljard på ett ”omvårdnadslyft” under fyra år och med start i år.

Lite om Dyskalkyli

[2011-01-13]Ordet dyskalkyli kommer från grekiska orden dys som betyder svårigheter och caculus som betyder räknesten dvs matematik svårigheter. Dyskalkyli innebär att man i de flesta fall endast har problem med vissa delar av matematiken. På samma sätt som med dyslexi är det svårt att dra en gräns vad som räknas till detta handikapp men ca 7% av befolkningen har dyskalkyli vilket är något mindre antal än de som har dyslexi. Det finns också ett samband mellan dyslexi och dyskalkyli, ca 20% av de som har dyskalkyli har också dyslexi vilket är ungefär dubbelt så många som bland genomsnitts befolkningen. Dyslexi och dyskalkyli förekommer ofta tillsammans med någon form av DAMP/MDB och AD/HD men har absolut inget att göra med intelligens

DO stämmer pub som vägrade servera öl till man med funktionsnedsättning

[2011-01-13] En man med en funktionsnedsättning skulle gå ut och ta en öl tillsammans med sin personliga assistent på en pub i Stockholm. Men servitören vägrade servera honom. Nu stämmer DO puben och kräver 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Lathet inget funktionshinder

[2010-06-18] Ett mycket bra initiativ av Markaryds kommun och kanske något för alla att ta efter. Titta vidare!!

Lagändringar kring personlig assistans till Lagrådet

[2010-06-04]Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS. Det föreslås att det ska krävas tillstånd för att enskilda assistansanordnare ska få bedriva verksamhet med personlig assistans. De bestämmelser som finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, om tillståndsmyndighet, sanktionsmöjligheter och överklaganderätt föreslås gälla även i fråga om tillstånd för verksamhet med personlig assistans. De assistansberättigade som är arbetsgivare åt sina assistenter ska vara skyldiga att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen

2010 är här ! Mål året för den nationella handlingplanen ” Från patient till medborgare”

[2010-04-17]Genom att åtgärda “enkelt avhjälpta hinder” i den byggda miljön underlättar vi för barn,äldre och människor med olika funktionshinder att ta sig fram och använda t ex lokaler och allmänna platser. Det som är bra för dig är oftas bra för alla. En ramp kan t ex vara bra, inte bara för den som använder sig av rullstol, utan även av dem som drar barnvagn eller shoppingvagn. En tydlig och logisk skyltning underlättar inte bara för den som är synskadad utan även för barn, äldre och personer med utvecklingstörning. Listan kan göras lång! Titta hur det ser ut i din egna kommun!!

Print Friendly, PDF & Email

Text: uddevalla