Strategi 2020-2023

DHR:s verksamhetsprogram utgår från vision, budskap och mål och beskriver vart vi vill på både kortare och längre sikt. Målen är styrande för samtliga nivåer inom förbundet; avdelningar, distrikt/regioner och nationellt. Hur målen ska nås konkretiseras i de årliga verksamhetsplanerna.

Verksamhetsprogrammet har två ben – rättighetspolitik och organisationsutveckling. Dessa båda områden förutsätter varandra och ska arbetas med parallellt.

Vårt arbete ska var processinriktat och vi behöver tänka längre än en mandatperiod. Figuren visar hur vår process ser ut över tre mandatperioder.

DHR:s vision

”Ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.”

DHR:s budskap

”Rättigheter är möjligheter”

Säg rättigheter, och de flesta tänker krav. Men rättigheter skapar möjligheter att förbättra för enskilda individer, för hela samhällen och varför inte en hel värld.

Det är rättigheter som förhindrar att vi svälter.

Det är rättigheter som gör att vi kan vistas fritt i naturen.

Det är rättigheter som gör att vi kan säga vad vi tycker utan att riskera att hamna i fängelse.

Det är rättigheter som gör att vi kan leva ett liv i frihet fast vi har en nedsatt rörelseförmåga.

Vilka möjligheter har inte dessa rättigheter inneburit för oss alla?! Och när en rättighet ses som en möjlighet, inser vi att vi inte har för många rättigheter, utan för få.

Rättigheten att bli sedd som en medborgare, och inte ett som ett särintresse. Det öppnar upp för möjligheten till innovationer och nya lösningar som alla har nytta av.

Rättigheten att bli sedd som människa,och inte patient. Det öppnar upp för nya synsätt på behandling och medicinering inom sjukvård och omsorg. Det i sin tur kan generera nya behandlingsmetoder och bättre vård för alla.

Rättigheten att bli inkluderad som medarbetare, istället för att bli sedd som en arbetsmarknadsinsats. Det öppnar upp för möjligheten att skapa nya sätt att organisera arbetet. Likaså möjligheten att ta del av outnyttjad kompetens och yrkesskicklighet, vilket genererar en bättre kunskap om en mångfald av kunder.

Med fler och stärkta rättigheter, sätter vi inte upp hinder, utan vi frigör krafter som utvecklar samhället och skapar möjligheter både för företag, organisationer och enskilda individer.

DHR:s verksamhetsmål

DHR:s verksamhetsmål siktar mot att rättigheter blir uppfyllda, och för det behöver de omsättas till praktisk rättighetspolitik. Istället för att stanna vid konstaterandet att ”jag har rätt till …”, ska vi i vårt rättighetspolitiska arbete konkretisera vad DHR menar behöver åtgärdas.

Vi påverkas av omvärlden och måste vara en del i utvecklingen som pågår i samhället. Vårt uppdrag är att påverka där vi ser att utvecklingen går åt fel håll.

Exempel på områden där DHR under mandatperioden 2020-2023 ska formulera konkreta rättighetspolitiska mål och lösningar: ekonomisk jämlikhet, färdtjänst, personlig assistans, arbetsmarknad, universell utformning, tillgänglighet och användbarhet med flera områden.

Våra övergripande mål 2020-2023

Konkret rättighetspolitik är tydligt formulerad utifrån Agenda 2030.

I oktober 2023 har DHR formulerat tydliga rättighetspolitiska mål i samklang med de 13 mål vi valt ut i Agenda 2030. Dessa mål är kopplade till artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under verksamhetsåren fram till 2023 ska målen i Agenda 2030 förankras i förbundet parallellt med att de konkretiseras till praktisk rättighetspolitik. Genom att ställa oss frågan ”Vad saknas för att rättigheten ska uppfyllas?” kan vi omsätta rättigheter till praktisk/faktisk rättighetspolitik.

Organisatoriskt och ekonomiskt mål

En ny organisationsstruktur finns och är förankrad i förbundets alla delar år 2023.  En ekonomisk genomlysning har gjorts för en långsiktig och livskraftig ekonomi. På förbundsmötet 2023 finns för beslut ett genomarbetat och väl förankrat förslag på en ny organisationsstruktur.

Under verksamhetsåren fram till 2023 ska medlemsvård och arbetet med att få nya medlemmar pågå samtidigt som en ny organisationsstruktur diskuteras fram i hela förbundet. Vi satsar på att ta tillvara varje medlems erfarenheter och intressen, liksom att öppna upp invanda strukturer om hur föreningsarbete ska gå till.Plattformar för erfarenhetsutbyte, såsom lägerverksamhet och liknande, är exempel på sätt att arbeta för förbundet.