Vi gör!

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga, politiskt och religiöst obunden. Vi verkar genom våra 21 distrikt och 154 avdelningar. Totalt har vi cirka 10 000 medlemmar.

Nationellt fokuserar vi det rättighetspolitiska arbetet mot riksdag, regering och centrala myndigheter, medan distrikten arbetar gentemot sina respektive landsting. I avdelningarna drivs de intressepolitiska frågorna på kommunal nivå.

Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten som rör människor med nedsatt rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

Rättighetspolitiskt arbete

Funktionshinderpolitik är inget särintresse utan totalt avgörande för genomslaget inom all annan samhällspolitik. Ansvaret för alla människors delaktighet ska hanteras där det hör hemma, alltså inom varje politikområde. Men för att förutsättningarna för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet är reella möjligheter för alla medborgare att likvärdigt utöva sina rättigheter och skyldigheter, behövs mycket arbete.

DHR i debatten

Remissvar

Verksamhetsprogram 2017-2020

 

Rättighetspolitiska prioriteringar

  1. Personlig assistans och övriga LSS-insatser, samt liknande insatser inom Socialtjänstlagen (SOL)
  2. Universell utformning (tillgänglighet och användbarhet)
  3. Jämlik och jämställd hälsa

 

Nätverk

Tre nätverk arbetar utifrån de prioriterade rättighetspolitiska områdena under perioden mellan våra förbundsmöten. Nästa förbundsmöte är år 2020. Är du intresserad av att vara med i något nätverk, mejla [email protected]

En hög med papper

Stadgar, vårt material med mera

Du hittar våra stadgar, verksamhetsberättelser och material om rättighetspolitik om du klickar på länkarna nedan.

Stadgar och verksamhetsberättelser

Material

 

Guide till Diskrimineringslagen

Klicka på bilden för att ladda ner guiden.