Örebroavdelningen

Opinionsbildning

Vi använder alla tillgängliga sätt att sprida kännedom om de brister i tillgänglighet och användbarhet som vi upptäcker i Örebro kommun.

Användning av sociala medier, exempelvis Facebook är ett effektivt sätt att nå ut.

När något som vi beskriver där är intressant för en större allmänhet hör ofta de lokala tidningarna, TV-kanalerna eller P4 Örebro av sig för att få våra kommentarer.

Förhoppningsvis påverkar detta exempelvis ansvariga fastighetsägare, näringsidkare, politiker och vanliga Örebroare.

När vi behöver ge vår egen syn på en fråga om bristande tillgänglighet så skriver vi en insändare till våra lokaltidningar men det är tyvärr inte alltid som dessa publiceras.

Ibland gör vi en liten film som kan hjälpa till att sprida vårt budskap. Dessa filmer samlar vi i vår YouTube-kanal.

Se filmer

Rådgivning

Medlemmar i DHR Örebroavdelning har mångårig erfarenhet av vad som gör vår miljö mer tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättningar.

Vi ställer gärna upp som “konsulter” när man inom kommunen eller inom det privata näringslivet behöver våra synpunkter när någonting ska förändras eller byggas nytt.

Vi deltar i olika samrådsgrupper med bl a Örebro kommuns tekniska förvaltning när det gäller utformningen av gator och torg och exempelvis var parkeringsplatser för rörelsenedsatta ska placeras.

DHR-avdelningens representanter har även en ledande roll i Kommunala Tillgänglighetsrådet som redan på ritningsstadiet tar del av och påverkar utformningen av nya byggnader som planeras av de kommunala fastighetsbolagen.

När vi upptäcker ”enkelt avhjälpta hinder” i publika lokaler och på allmänna platser inom kommunen dit allmänheten har tillträde så anmäler vi dessa till byggnadsnämnden.

Anmälan

Olika sätt att påverka politiken

I samband med viktiga beslut i fullmäktige försöker vi på alla möjliga sätt påverka beslutsfattarna.
Inför viktiga beslut tillskriver vi de berörda politikerna och framför våra synpunkter

När man ville lägga ner flextrafiken tryckte vi exempelvis upp flygblad som vi delade ut när politikerna kom till rådhuset.

Även när regionfullmäktige skulle besluta om abonnemangsavgift på hjälpmedel stod vi utanför rådhuset i Örebro.

Fyra gånger om året sammanträder kommunens tillgänglighetsråd (KTR) där funktionsrättsrörelsen möter politiker från de olika programnämnderna.

KTR är kommunstyrelsen rådgivande organ i funktionshinderfrågor.

KTR