DHR:s integritetspolicy

Uppdaterad: 2022-05-18

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Med anledning av ditt medlemskap

I samband med din ansökan om att bli medlem i DHR lämnar du de här personuppgifterna till oss:

 • för och efternamn
 • personnummer
 • adress
 • e-post
 • telefonnummer
 • om du har nedsatt rörelseförmåga eller annan funktionsnedsättning,
 • om du är anhörig till person med funktionsnedsättning

Det går också att välja att inte uppge eventuell funktionsnedsättning.

Ändamål och rättslig grund

DHR behöver hantera dina personuppgifter både för att behandla din ansökan om medlemskap och för administration av medlemskapet. Det handlar om avdelningstillhörighet, inbetalning av avgifter med anledning av ditt medlemskap och andra betalningar, förtroendeuppdrag och samarbetspartners. Det handlar även om föreningsaktiviteter, medlemsundersökningar, nyhetsbrev och ombudsval.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i DHR är nödvändig för fullgörandet av medlemskapet och den rättsliga grunden är uppfyllande av avtalsförpliktelser.  De avdelningar och distrikt som medlemskapet avser kommer att kunna ta del av personuppgifterna.

Med anledning av prenumeration av tidningen Funktionshinderpolitik

När det gäller prenumeration av tidningen Funktionshinderpolitik samlar vi in följande personuppgifter:

 • för- och efternamn
 • adress
 • e-post
 • Telefonnummer

Ändamål och rättslig grund

Vi behöver hantera dessa uppgifter för att skicka beställda exemplar av tidningen samt skicka fakturor och information rörande prenumerationen. Vi samlar även in e-postadresser på hemsidan för tecknande av prenumeration av nyhetsbrev.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med prenumeration av tidningen Funktionshinderpolitik är nödvändig för fullgörandet av medlemskapet och den rättsliga grunden är uppfyllande av avtalsförpliktelser.

Lagring av personuppgifter

Principen som används vid fastställande av lagringsperioden av dina personuppgifter är att personuppgifterna inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålen för vilka personuppgifterna behandlas, om inte annan lag eller författning kräver bevarande av personuppgifter längre tid än angivet.

Medlemmens rättigheter

Medlemmar har alltid rätt att kontakta DHR i syfte att begära rättelse, få information om vilka uppgifter som behandlas om en själv eller vid överföring, radering eller begränsning av sina personuppgifter.

Kontakta då oss på [email protected] eller på 08-685 80 00. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvar

DHR med organisationsnummer 802000–6352 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

DHR
Storforsplan 44, Box 43, 123 21 Farsta
Telefonnummer: 08-685 80 00
Organisationsnummer: 802000–6352