Argumentations-text till Valmanifestet

Denna argumentationstext har vi tagit fram som ett stöd för våra medlemmar, som vill diskutera frågor om färdtjänst och hjälpmedel med våra Regionpolitiker.

Färdtjänst och hjälpmedel är frågor som vi i DHR region Stockholm valt att prioritera inför valet 2022. Förutom denna argumentationstext finns även vårt valmanifest.

Om du önskar att få material skickat hem till dig så kan du mejla oss på: [email protected]

Rättighetsfokus behövs

Vi menar att ett tydligt rättighetsfokus i Regionens samtliga styrdokument behövs. Det skulle bidra till en nödvändig medvetandehöjning i arbetet med Region Stockholms uppställda mål. Vidare ska det finnas en tydlig definition av tillgänglighet i regionens styrdokument samt en konsekvensanalysbeskrivning ur ett funktionshinderperspektiv.


Färdtjänst

Färdtjänsten ska, precis som kollektivtrafiken, bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom arbete, utbildning, service, fritidsaktiviteter och träning.

Sverige har undertecknat FN:s Konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är frivilligt att underteckna FN:s människorättskonventioner. Sverige valde att underteckna Funktionsrättskonventionen. Och i och med det så följer åtaganden och förpliktelser.

Det innebär bland annat att staten har lovat att göra allt som står i dess makt för att människor med funktionsnedsättning ska kunna få en fri rörlighet, när, hur och på vilket sätt man själv önskar.

Färdtjänsten är ingen tillfällig lösning utan den är här för att stanna. Hur tillgänglig kollektivtrafiken än är så kommer resor med Färdtjänst vara det enda alternativet för vissa av oss. Alltid.

Regionen måste skapa förutsättningar för ett självbestämt liv där varje medborgare kan leva ett aktivt och hälsosamt liv. Regionen ska i sin Folkhälsopolicy verka för god hälsa och minskade hälsoklyftor. För att vi ska kunna välja det hälsofrämjande valet måste en Färdtjänst finnas där för att underlätta den fria rörligheten.


Hjälpmedel

Hjälpmedel är en nödvändig förutsättning för många av oss för att vi ska kunna delta i samhället, i vardagen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden, på lika villkor som andra. Detta gäller i många stycken även färdtjänst, hemtjänst och ledsagning. Allt måste fungera.

För många av oss är hjälpmedel ett måste för att kunna ta hand om vår hälsa och för att bibehålla den. Tillgången till bra och säkra hjälpmedel får vi genom en fungerande förskrivning som utförs av professionen.

Många som använder hjälpmedel lever på sjukersättning.

Förutom kostnader för hjälpmedel har man oftast även kostnader för hemtjänst, sjukvård och läkemedel.

Att tvinga människor att välja bort hjälpmedel för att man inte har råd att behålla dem är inte acceptabelt.


BOSSE – Råd, Stöd och Kunskapscenter måste finnas kvar

Därför att:

  • På BOSSE kan man få gratis rådgivning och stöd om man exempelvis behöver överklaga ett beslut, oavsett vad frågan gäller.
  • BOSSE erbjuder rådgivande samtal som syftar till att verksamhetsdeltagaren själv ska komma fram till vad som passar hen bäst. Empowerment.
  • Personalen på BOSSE har egen erfarenhet av att leva med en nedsatt rörelseförmåga. Det gör att personalen har en djupare förståelse för hur det är att tackla olika utmaningar i vardagen, om man har nedsatt rörelseförmåga.
  • På BOSSE finns en samlad kompetens som inte finns inom vården.


Rätt till arbete och försörjning

Arbete och försörjning är en viktig pusselbit för att människor ska må bra.
Personer med funktionsnedsättning har många gånger svårare än andra att komma in på arbetsmarknaden. Det som hindrar är bland annat fördomar och en arbetsmarknad som inte är tillräckligt flexibel.
DHR-regionen bidrar aktivt med vår kompetens och med våra erfarenheter av att leva med en funktionsnedsättning. Det gör vi exempelvis i samverkan med Region Stockholms nämnder, förvaltningar och bolag.

I vår dialog, i insändare och debattartiklar, i våra sociala medier med mera berättar vi om hur en arbetsgivare som tänker mångfald vinner på att göra det. Ju större mångfald det finns bland arbetsgivarna – desto fler infallsvinklar på produkter, tjänster och företagskultur.
Mångfald leder till en större kundkrets.

Den arbetsgivare som har ett brett mångfaldstänk är helt rätt i tiden och lämnar ingen utanför.

För den som inte kan arbeta på den reguljära arbetsmarknaden ska det finnas förutsättningar till en ekonomi att leva av.

Därför vill DHR Region Stockholm:

  • Att sjukersättningen ska följa allmän lönenivå och höjas med samma procentsats som det avtalats om i de årliga kollektivavtalsförhandlingarna.
  • Att sjukersättning inte ska beskattas hårdare än andra inkomster.
  • Att gränserna för sjukersättning ska bli mer flexibla.

Valet 2022