DHR Region Stockholms Valmanifest

Inledning

Att leva självständigt och att delta i samhället, att leva självbestämda liv med lika valmöjligheter som andra, oavsett funktionsförmåga, är vad DHR Region Stockholm strävar efter i allt arbete vi gör. För att det offentliga ska respektera mänskliga rättigheter i både ord och handling förutsätter det ett mångfaldigt offentligt handlande som möjliggör och resulterar i ett fullt och faktiskt deltagande för personer med funktionsnedsättning.
Det innebär bland annat att vi på lika villkor som andra ska ha tillträde till och tillgång till det kollektivtrafiknät som Stockholms lokaltrafik ansvarar för. Det här kräver bland annat ett ”hela resan” perspektiv.

 

Färdtjänst
Färdtjänsten ska vara ett komplement till kollektivtrafiken och resor efter behov ska vara norm. Färdtjänsten ska, precis som kollektivtrafiken, bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter.
Färdtjänstchaufförer ska få kontinuerlig utbildning i bemötande, trygghet och säkerhet. Förbättrad tidspassning och uppföljning till kund i samband med lämnat klagomål behövs.

Folkhälsa
Enligt Regionens Policy om folkhälsa måste Stockholmsregionen: ”prioritera insatser för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället utifrån var och ens förutsättningar”.
Fysisk tillgänglighet främjar bland annat delaktighet och självständighet – som i sin tur främjar folkhälsan. För att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra och ha samma valmöjligheter som andra krävs förutom tillgänglighet tillgång till hjälpmedel.
För många av oss är hjälpmedel ett måste för att kunna ta hand om vår hälsa och för att bibehålla den. Tillgången till bra och säkra hjälpmedel får vi genom en fungerande förskrivning som utförs av professionen.

Ekonomi att leva av
Regionen ska vara ett föredöme i vilja och förmåga att anställa personer med funktionsnedsättning i sina egna verksamheter och bolag. Stärka ekonomin bland personer med funktionsnedsättning och inte som nu försämra den genom att ta ut kostnader för hjälpmedel med mera.

Kultur
Regionen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor.

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter
BOSSE är en verksamhet som ger råd och stöd på ett hälsofrämjande sätt till främst personer med nedsatt rörelseförmåga. HSF (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) har fattat beslut om att avbryta upphandling för att istället ge en tidsfrist för nedläggning av BOSSE. Psykosociala insatser splittras upp på olika vårdgivare och samtliga vårdcentraler.
Bosse arbetar med att ge varje individ fler redskap Och möjligheter till att själv bestämma över sitt liv och sin framtid. Att få förmåga att själv förändra sin livssituation. På BOSSE finns en samlad kompetens utifrån en människas hela livssituation som inte finns inom den vanliga vården för livet handlar inte bara om vård. BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter måste vara kvar om regionen ska kunna leva upp till folkhälsopolicyn.

Vi kräver inom …

färdtjänst:

 • Resor efter behov med rullstolstaxi och färdtjänsttaxi
 • Tillräckligt med rullstolstaxi
 • Säkert resande
 • Att bli behandlad med respekt av kundtjänst och chaufförer

hjälpmedel:

 • Kostnadsfria hjälpmedel
 • Hjälpmedel efter behov
 • Högkostnadsskydd
 • Individuellt utprovade hjälpmedel av professionen
 • Förskrivaren ska följa upp vad den förskrivit
 • Ökad förskrivarkompetens och certifiering i olika nivåer

ekonomi att leva av:

 • Ej leva på existensminimum
 • Flexibel sjukersättning efter individens behov
 • Sjukersättningen ska följa allmänna kollektivavtal
 • Sjukersättningen ska inte straffbeskattas

kultur:

 • Fler rullstolsplatser till evenemang
 • Möjlighet att boka rullstolsplatser via internet
 • Tillgänglighet som publik och som kulturarbetare på scen.

 

Här finner du tillhörande argumentationstext.

Valet 2022