För DHR-avdelningarna, årsmötesombuden och distriktsfunktionärer

DISTRIKTETS HYBRID-ÅRSMÖTE 2021

– DELTA FYSISKT, VIA MICROSOFT TEAMS ELLER VIA TELEFON

Distriktsårsmötet hålls lördagen den 5 juni kl 13.00-16.30.

Du kan delta på ett av följande tre sätt:
Fysiskt:
Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44 i Bagarmossen. Antal platser är begränsat!
Vi kommer inte ha möjlighet att servera någon gemensam förtäring vid årsmötet.

Digitalt:
Du kan ta del av årsmötet via Microsoft Teams (länk kommer efter du anmält dig – närmare årsmötesdagen)

Telefon:
Du kan ringa upp mötet med din mobil/telefon (telefonnummer och konferens-ID kommer efter din anmälan)


Åhörare
deltar via Microsoft Teams eller telefon.

Vi ber dig ha årsmöteshandlingarna till hands vid årsmötet. Vi har begränsade möjligheter att skriva ut handlingarna. Hör av dig om du får problem så löser vi detta.

Handlingarna återfinns (i respektive flik) här nedan:

Klockan

13.00     Årsmötet öppnas – Förhandlingar

14.45     Paus

15.00     Förhandlingarna fortsätter

16.30     Årsmötet avslutas

AKTUELLA VAL VID DISTRIKTSÅRSMÖTET 2021

2021-02-24

Rapport från DHR-distriktets utvecklingsprojekt

Projektansvarig:  Jaan Kaur
Projektledare: Magnus Lindmark
Anders Runnman
Gunder Wåhlberg

Bakgrund och start

Vid distriktsårsmötet april 2019 behandlades en motion som rörde distriktets organisation i olika avseenden, bland annat krav på förbättrad information från distriktet, om vad vi tycker och vad vi gör i olika frågor.
Motionens olika delar avslogs eller ansågs besvarade. Vid diskussion av motionen föreslogs också att en arbetsgrupp skulle tillsättas som tar tag i frågan om dist­riktets organisation och lägger förslag om hur vi kan få till stånd mer aktiva insatser. Förslaget om en arbetsgrupp bifölls. Den skulle göra en översyn av verksamheten hos distrikt och avdelningar och våra samarbetsformer. Även behovet av stöd och förändring hos avdelningarna skulle belysas för att ta reda på hur en lokal verksamhet ska kunna upprätthållas.

Revisionsberättelse

Till årsmötet i DHR Stockholms läns distrikt

Org. Nr 802006-5259

Undertecknade av DHR Stockholms läns distrikt valda revisorer har via Monica Hedberg, auktoriserad revisor granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt själva granskat styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2020. Granskningen har utförts enligt god revisionssed

Årsbokslutet har gjorts enligt god redovisningssed och god föreningssed och vi tillstyrker
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stockholm den 21 april 2021

Anders Runnman Nina Jönsson
Revisor Revisor

Punkt 12 – Revisionsberättelse 2020

Motion till distriktsårsmötet 2021

 

  • Begränsning av antalet år för styrelseuppdrag i distriktet

Stadgarna för DHR:s riksförbund slår fast att ledamöter i förbundsstyrelsen kan omväljas för längst åtta (8) år. Likaså kan förbundsordföranden omväljas i längst åtta (8) år. Om förbundsordföranden tidigare varit ledamot i förbundsstyrelsen ska tiden som ledamot i förbundsstyrelsen dock inte räknas.

Denna begränsning av antalet år som samma person kan vara förbundsstyrelseledamot eller förbundsordförande kom i tiderna till för att garantera en förnyelse på förbundets viktigaste poster med jämna mellanrum.

Någon liknande begränsning av antalet år som ledamot eller ordförande i styrelsen för distriktet/regionen eller avdelningen finns inte i stadgarna för distrikt/region eller avdelning. Det är dock lika viktigt att det med jämna mellanrum sker en förnyelse på dessa poster även i distrikt/regioner och avdelningar för att förhindra en stagnation inom organisationen.

 

Eftersom det endast är förbundsmötet som kan ändra på stadgar föreslår vi i stället att distriktets årsmöte beslutar

att       DHR Stockholms läns distrikt inför som sin interna riktlinje att begränsa längden för uppdraget som ledamot eller ordförande i distriktsstyrelsen till max åtta (8) år,

att       denna riktlinje införs i distriktets interna arbetsordning och därmed ska beaktas av valberedningen vid nominering av kandidater till ledamöter och ordförande i
distriktsstyrelsen.

 

Ken Gammelgård                                           Anders Berglund

ordf. DHR Nacka-Värmdöavdelningen     ordf. DHR Nynäshamn-Haninge-avdelningen

 

 

Distriktsstyrelsens yttrande:

Distriktets valberedning arbetar på uppdrag av avdelningarna i länet. I uppdraget ingår att samla in namn på kandidater till de förtroendeposter som tillsätts av årsmötet och sedan föreslå årsmötet personer till dessa förtroendeuppdrag. Valberedningen ska försäkra sig om att de kandidater man föreslår är medlemmar och att de accepterat att kandidera.

Motionärerna föreslår en ordning för att begränsa tiden ordföranden och styrelsens ledamöter kan väljas för. En ordning valberedningen ska beakta för att på så sätt åstadkomma förnyelse för att undvika att verksamheten stagnerar. Denna ordning är reglerad i stadgan endast vad gäller val till Förbundsstyrelsen.

Det är dock viktigt att valberedningen även fortsättningsvis har stor frihet när man föreslår det lag som ska leda och utveckla distriktets rättighetspolitiska arbete.

Det finns ytterligare överväganden som valberedningen kan göra. Det kan vara att man vill ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen, att man vill ha en ålders- eller geografisk spridning. Sådana överväganden bör valberedningen själv kunna besluta om.

En regel som sannolikt skulle strida mot andan i våra stadgar är ett krav om att ledamot ska ha en nedsatt rörelseförmåga. En sådan regel avvisades ju av förbundsmötet i höstas.

Enligt vår uppfattning är det inget som hindrar att den ordning som föreslås i motionen kan tillämpas vid val till distriktsstyrelsen.

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta:

att   i enlighet med styrelsens yttrande bifalla motionen.

 

Punkt 14 – Motion med yttranden till distriktsårsmötet 2021

Preliminärt verksamhetsprogram 2021–2022

DHR:s verksamhetsprogram utgår från vision, budskap och mål och beskriver vart vi vill på både kortare och längre sikt. Målen är styrande för samtliga nivåer inom förbundet; avdelningar, distrikt/regioner och nationellt. Hur målen ska nås konkretiseras i de årliga verksamhetsplanerna.

Verksamhetsprogrammet har två ben – rättighetspolitik och organisationsutveckling. Dessa båda områden förutsätter varandra och ska arbetas med parallellt

Vår vision

”Ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.”

Vårt budskap

”Rättigheter är möjligheter”

Säg rättigheter, och de flesta tänker krav. Men rättigheter skapar möjligheter. Med fler och stärkta rättigheter, sätter vi inte upp hinder, utan vi frigör krafter som utvecklar samhället och skapar möjligheter både för företag, organisationer och enskilda individer.

Ladda ner inbjudan

Ladda ner avdelningsmeddelandet