Vi påverkar

DHR Region Stockholm arbetar utifrån din vardag.
Den blir vårt rättighetspolitiska arbete.

 

Rättighets- och intressepolitisk verksamhet

På uppdrag av DHRs Förbundsstyrelse och avdelningarna i länet bedriver vi rättighets- och intressepolitisk verksamhet kring läns- och regionsövergripande frågor i Stockholms län.

Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar DHR Region Stockholm för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda.
En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är utifrån detta perspektiv vi arbetar.

Universell design
I vårt arbete har universell design en central plats. Universell design innebär tillgänglighet och användbarhet för alla. Med universell design menas att göra rätt från början och på så sätt slippa dyra ombyggnationer i efterhand; för att uppnå tillgänglighet och användbarhet
för alla.

Samverkansråd
Vårt praktiska arbete genomförs bland annat genom att vi har representanter
i olika Samverkansråd inom Region Stockholm.