Stadgar för distrikt/region

(DHR Stadgar för distrikt/region, antagna vid förbundsmötet 2020)

1.      NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION

§ 1.1 Namn

Distriktets/regionens namn är DHR, följt av namnet på det eller de län/den region som distriktet/regionen omfattar.

§ 1.2 Ändamål

DHR är en riksomfattande demokratisk, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Distriktets/regionens ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde, driva rättighetspolitik vars mål är att personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.

Detta arbete har sin utgångspunkt FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt av DHR:s förbundsmöte antagna policydokument.

Distriktet/regionen verkar genom att bedriva opinionsbildning och informera om frågor som rör personer med nedsatt rörelseförmåga samt genom att vara en mötesplats för kunskapsutbyte.

Distriktet ska stödja samverkan mellan DHR-avdelningar inom distriktets/regionens verksamhetsområde.

All verksamhet planeras och genomförs så att varje medlem kan medverka.

§ 1.3 Säte

DHR-distriktets/regionens säte beslutas av distriktets/regionens styrelse.

Förbundsstyrelsen fastställer vilket eller vilka län eller vilken region distriktet/regionen ska ha som sitt verksamhetsområde.

Distrikten/regionerna ska själva kunna initiera en förändring av sitt geografiska område och namnbyte från distrikt till region. Sådan ändring fastställes av förbundsstyrelsen.

§ 1.4 Juridisk status

DHR-distrikt/region är en egen juridisk person.

§ 1.5 DHR-distriktets/regionens upp-byggnad

Distrikten/regionerna kan välja mellan två alternativa besluts- och styrformer:

 • Ett traditionellt arbetssätt med ett årsmöte med valda ombud som väljer distrikts-­

/regionstyrelse och representanter till andra förtroendeuppdrag samt beslutar om verksamhetsplan och ansvarsfrihet.

 • Ett förenklat arbetssätt där avdelningarna inom distriktet/regionen, på sina års­ möten utser varsin representant, för ett år, till en styrgrupp för distriktet/regionen. Styrgruppen väljer sammankallande för distriktet/regionen, kassaförvaltare och eventuellt personalansvarig inom

Styrgruppen är i ansvarsfrågor att likställa med en styrelse.

Styrgruppen upprättar verksamhetsberättelse och årsredovisning som rapporteras till avdelningar inom distriktet/regionen före april månads utgång.

Distriktets/regionens årsmöte beslutar med enkel majoritet om förenklat arbetssätt ska införas. En interimistisk styrgrupp ska finnas tills den nya styrgruppen har konstituerat sig.

Styrgruppen ska kalla till ett extra årsmöte för att behandla en återgång till traditionellt arbetssätt när förutsättningar för en återgång finns.

Två (2) revisorer för distrikt/region med förenklat arbetssätt utses av förbundsstyrelsen för ett år på förslag av distriktet/regionen. Dessa ska ansvara för en oberoende granskning av distriktets/regionens verksamhet. Förbundsstyrelsen tar därefter ställning till revisorernas berättelse och beslutar om ansvarsfrihet.

 

2.      ÅRSMÖTESBESTÄMMELSER

§ 2.1 Ordinarie och extra årsmöte för distrikt/region med traditionell styrform

Årsmötet är distriktets/regionens högsta beslutande organ.

Där distrikten/regionerna väljer en traditionell styrform är årsmötet distriktets/regionens högsta beslutande organ.

Distrikt/region som väljer en förenklad styrform håller inte årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före april månads utgång.

Förbundsstyrelsen har rätt att bevilja dispens för att hålla årsmöte vid ett senare datum.

Dag, tid, plats och dagordning för ordinarie årsmöte ska meddelas distriktets/regionens DHR-avdelningar senast en (1) månad före dagen för mötet.

Extra årsmöte kan inkallas av:

 • Distrikts/regionstyrelsen
 • På begäran av distriktets/regionens revisorer
 • Påbegäran av minst 1 /3 av ombuden

Kallelse till extra årsmöte ska göras till årsmötesombuden med angivande av tid och plats minst en månad före mötet. Kopia av kallelse och handlingar till extra årsmöte ska samtidigt sändas till avdelningarna inom distriktet/regionen.

Ombud vid extra årsmöte är de som valdes till ombud till senaste ordinarie årsmöte.

Vid extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 2.2 Röstberättigad vid årsmöte

Röstberättigad vid distrikts/regionsårsmöte är:

 • Valda ombud från distriktets/regionens DHR-avdelningar
 • Distriktets/regionens ordförande eller dennes ersättare

DHR-avdelning väljer till distrikts/regionsårsmötet ett ombud för varje påbörjat 40-tal medlemmar beräknat på antalet medlemmar den 31 december året innan årsmöte.

En representant för Förbundet Unga Rörelsehindrades regionavdelning har närvaro- och yttranderätt vid distrikts/regionsårsmöte.

Förteckning över DHR-avdelnings valda distrikts/regionsårsmötesombud ska omedelbart efter avdelningsårsmöte meddelas distrikts/regionstyrelse.

§ 2.3 Förhandlingsordning vid distrikts/regionsårsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Årsmötets öppnande,
 • Ombudsupprop samt upprättande och fastställande av röstlängd,
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande,
 • Antagande av dag- och arbetsordning,
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet,
 • Val av justerare,
 • Val av rösträknare,
 • Fråga om övergång till förenklat arbetssätt,
 • Fastställande av antal styrelseledamöter,
 • Kandidatnominering avseende de befattningar som årsmötet har att tillsätta med val,
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut,
 • Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut,
 • Revisorernas berättelse angående deras granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper,
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
 • Behandling av motioner och förslag,
 • År efter förbundsmöte: Fastställande av treårigt verksamhetsprogram med utgångspunkt i förbundets verksamhetsprogram,
 • Fastställande av ettårig verksamhetsplan, baserad på distriktets verksamhets­ program, och budget för verksamhetsåret,
 • Val av ordförande i styrelsen,
 • Val av styrelsens ledamöter,
 • Val av revisorer,
 • fyllnadsval,
 • Val av valberedning som består av minst två (2) ledamöter, varav en sammankallande,
 • Övriga beredda frågor.

§ 2.4 Omröstningsbestämmelser vid årsmöten

Varje ombud och styrelseordförande eller dennes ersättare har en (1) röst vid årsmöte. Styrelseordförande har inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen liksom inte heller ombud som är ledamot i styrelsen.

Sluten omröstning ska alltid ske vid personval med fler kandidater än de som ska väljas. Vid lika röstetal företas lottning.

Vid sluten omröstning får markeras eller skrivas in högst det antal namn som valet avser. Röstning med fullmakt är inte tillåtet.

§ 2.5 Motioner och förslag till distrikts/regionsårsmöte

Motioner och förslag till distrikts/regionsårsmöte får inges av:

 • DHR-avdelningar inom distriktet/regionen
 • Medlem av DHR-avdelning

Medlem har rätt att lämna förslag eller motion till distriktets/regionens årsmöte. Motionen kan lämnas till avdelningsstyrelsen för yttrande.

Motioner ska vara distriktet/regionen tillhanda senast den 31 januari.

Distrikts/regionstyrelsen ska till årsmötet avge yttrande över inkomna motioner. Senast en månad före årsmötet ska distriktets/regionens styrelse ha avgivit yttrande över motionerna som meddelas avdelningarna. Samma ordning ska gälla distrikts/region­ styrelsens egna förslag, distriktets/regionens revisorers förslag samt förslag från de kommitteer och beredningar som distrikts/regionsårsmötet valt.

§ 2.6 Val och valbarhet

Endast medlemmar med sitt huvudmedlemskap i DHR-avdelningar inom distriktet/ regionen är valbara till förtroendeuppdrag. Undantag från detta kan göras för uppdrag som revisor.

Medlemmar med egen erfarenhet av nedsatt rörelseförmåga eller med upplevelser av och med vardagsnära kunskap om nedsatt rörelseförmåga är valbara i styrelsen och andra beslutande organ.

Anställd vid distriktets/regionens kansli är inte valbar till den styrelse som har arbetsgivar­ ansvaret för anställningen.

Ledamöter i distrikts/regionstyrelse samt revisorer ska väljas vid distrikts/regionsårsmöte för en mandatperiod av två (2) år.

Distriktets/regionens ordförande ska väljas genom särskilt val för en mandatperiod av två
(2) år.

Valen företas så att det närmast över hälften liggande antalet ledamöter, väljs det ena året och det återstående antalet nästföljande år.

Distrikts/regionstyrelse ska bestå av lägst fem (5) och högst elva (11) ledamöter. Distrikts/regionstyrelse fördelar själv förekommande uppdrag inom styrelsen.

För att granska förvaltningen av distrikts/regionstyrelses verksamhet, väljer årsmötet två
(2) revisorer. Vid behov kan även en suppleant väljas. Distrikts/regionstyrelse kan därutöver utse ett registrerat revisionsföretag.

Om extra årsmöte företar val av styrelse, revisorer och registrerat revisionsföretag avser valet tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Valberedning för distriktet/regionen ska väljas av ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av minst två (2) ledamöter varav en utses som sammankallande.

Valberedningen ska ta emot nomineringar och upprätta förslag till de val distriktets/ regionens årsmöte ska göra.

Valberedningen ska redovisa samtliga inkomna nomineringar.

§ 2.7 Jäv

Styrelseledamot och distriktets/regionens revisorer ska ej stå i beroendeställning till varandra eller på annat sätt vara jäviga. Det samma gäller för relationen mellan samtliga revisorer och mellan distriktets/regionens samtliga firmatecknare. Som jäv räknas nära släktskap eller annan nära privat relation. Som jäv räknas även yrkes­ mässig beroendeställning samt affärsmässig eller uppdragsmässig relation.

§ 2.8 Protokoll

Vid årsmöte och styrelsesammanträde ska föras protokoll.

Protokoll från distrikts/regionsårsmöte ska vara justerat senast en månad efter dagen för årsmötet.

Protokoll från distriktets/regionens årsmöte ska omedelbart efter att protokollet blivit justerat skickas till förbundsstyrelsen och till styrelserna i DHR-avdelningar inom distriktet/regionen samt till distrikts/regionsårsmötet valda ombud.

 

3.       DISTRIKTS/REGIONSSTYRELSEN

3.1 Distrikts/regionstyrelses uppgifter och befogenheter

Distrikts/regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten stämmer överens med gällande stadgar, årsmötesbeslut och verksamhetsinriktning antagen av förbundsmötet.

Distrikts/regionstyrelse företräder DHR i läns- eller regionövergripande frågor av gemensamt intresse för personer med nedsatt rörelseförmåga, organiserar utbildnings- och studieverksamhet samt verkar för att samarbetet utvecklas mellan DHR­ avdelningarna inom distriktet/regionen.

Under tiden mellan årsmötena är styrelsen distriktets/regionens högsta beslutande organ.

Distrikts/regionstyrelse är solidariskt ansvarig för förvaltningen av anförtrodda medel och tillgångar.

Distrikts/regionstyrelse är beslutsmässig när distrikts/regionsordförande eller vice ordförande och lägst halva antalet övriga ledamöter är närvarande. Saknas ordförande eller vice ordförande kan mötet välja en tillfällig ordförande för detta möte.

Distrikts/regionstyrelsen ska fortlöpande tillhandahålla protokoll från sina styrelsemöten till styrelsens ledamöter, distriktets/regionens revisorer samt DHR-avdelningarna i distriktet/regionen.

§ 3.2    Firmateckning

Distriktets/regionens styrelse utser tre (3) firmatecknare, varav minst två (2) ska vara styrelseledamöter.

Minst två i förening tecknar distriktets/regionens firma.

 

4.       EKONOMISK FÖRVALTNING

§ 4.1 Verksamhets- och räkenskapsperiod

Distriktens/regionernas verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

Distrikts/regionstyrelsen ska till årsmötet framlägga förslag till budget och verksamhetsplan.

Distrikts/regionstyrelses verksamhets- och ekonomiska berättelse samt revisorernas berättelse ska senast den 15 maj skickas till förbundsstyrelsen och DHR avdelningarna inom distriktet/regionen.

§ 4.2 Revision

Revisorerna i distriktet/regionen ska fortlöpande granska styrelsens och övriga förtroendevalda beredningsorgans verksamhet, räkenskaper och förvaltning.

Revisorerna ska senast den 28 februari avge revisionsberättelser över företagen granskning.

 

5.       ÖVRIGA BESTÄMMELSER

§ 5.1 Riksförbundets varumärke

Distriktet/regionen ska använda sig av riksförbundets registrerade varumärke (logotyp) som kännetecken för sin verksamhet. Varumärket får ej utnyttjas i sammanhang eller verksamhet oförenligt med riksförbundets ändamål och stadgar.

§ 5.2    Anställda hos distrikt/region

Distriktets/regionens styrelse beslutar om inrättande av och tillsätter tjänster, beslutar om löne- och övriga anställningsförmåner, fastställer reglementen, befattningsbeskrivningar och instruktioner för de anställda, samt sköter förhandlingsrätt och övriga arbetsgivar­ funktioner.

Styrelsen ska inom sig utse en personalansvarig.

§ 5.3 Samverkan

Distriktet/regionen kan inträda som medlem i samarbetsorgan eller ingå allians med andra organisationer vars syfte är att verka för personer med funktionsnedsättning eller i annan sammanslutning som är till nytta för distriktet/regionen. Verksamheten i sådan sammanslutning får inte stå i strid med DHR:s ändamål och stadgar.

Beslut om inträde i eller utträde ur sådan sammanslutning fattas av distriktets/regionens årsmöte. Distrikts/regionstyrelsen utser representanter i sådana sammanslutningar.

§ 5.4 Avyttring av egendom

Egendom, med ett värde understigande två (2) prisbasbelopp, som DHR-distrikt/region innehar får avyttras. Beslut därom fattas av distrikts/regionstyrelsen.

Avyttring av egendom, tillhörande distrikt/region, med ett värde överstigande två (2) prisbasbelopp, ska i förväg godkännas av förbundsstyrelsen.

 

6.       STADGEÄNDRING

Beslut om stadgeändring fattas av förbundsmöte och måste vid begärd omröstning biträdas med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

Av förbundsmötet beslutade stadgeändringar träder i kraft tre månader efter beslutets fattande.

Undantag görs för de stadgeändringar som omedelbart justerats under förbundsmötet.

 

********************

Vill du ha tag på förbundets stadgar eller avdelningsstadgar finns de här på riksförbundets sida: