Internationellt arbete

DHR:s politiska engagemang sträcker sig även utanför Sverige. Vi följer funktionshinderpolitiken på flera arenor världen över, i allt från vårt nordiska samarbete till det som avhandlas i EU och FN.

Internationellt samarbete

Genom funktionshinderrörelsens samarbetsorgan, ramorganisationen MyRight, bedriver DHR projektsamarbeten. Det är viktigt för oss att visa vår solidaritet med personer med funktionsnedsättning i andra delar av världen. Därför har vi genom åren deltagit i många samarbetsprojekt med organisationer i olika länder. Dessa samarbeten bygger på ett ömsesidigt givande och tagande, där vi förmedlar våra erfarenheter, men också lär av andra som tänker och agerar på ett annat sätt än vi är vana vid.

Nordiskt samarbete

Inom det Nordiska Handikappförbundet, NHF håller vi kontakt och utövar ett visst samarbete med våra nordiska systerorganisationer.

Våra nordiska vänner är:

Invalidiliitto i Finland

Norges Handikapforbund – NHF

Sjàlfsbjörg Landssamband Fatladra i Island

Dansk Handicap Forbund

Medlemmarna i det nordiska samarbetet träffas två gånger om året. Styrelsen består av ordföranden i respektive land. Ordförandeskapet i NHF är rullande och följer efter det land som innehar ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.

Vid sammanträdena är det brukligt att också någon från förbundskanslierna deltar. I anslutning till det ena styrelsemötet arrangeras ett seminarium på ett aktuellt och för alla organisationerna intressant tema.

Följ gärna Nordiska Handikappförbundet på Facebook.

Kontakt

För frågor om det nordiska samarbetet, kontakta [email protected]