Personlig assistans

DHR har inga ekonomiska intressen i någon assistansverksamhet. Vi bedriver ingen assistansverksamhet och vår uppfattning är att vi inte heller ska ta emot ekonomiskt stöd från assistansverksamheter på någon nivå i vårt förbund. Vi menar att assistansersättningen primärt ska gå till att bedriva personlig assistans av god kvalitet för den som är assistansberättigad.

För många personer med nedsatt rörelseförmåga är personlig assistans en förutsättning för delaktighet, jämlikhet och jämställdhet. Det handlar inte bara om att klä på och av sig, äta, sova och gå på toaletten. Det handlar om att få leva ett liv.

 

Foto: Anna Rehnberg

DHR:s krav på ändringar i LSS

Följande punkter ser vi som viktiga och nödvändiga förändringar i LSS:

1. Statligt ansvar för den personliga assistansen

Den som har personlig assistans ska aldrig riskera att hamna mellan stolarna och bli utan insats. För att den personliga assistansen inte ska hindra en persons rörelsefrihet, val av bostadsort och vara rättssäker är det viktigt att staten tar hela ansvaret för den personlig assistansen.

2. Bedömningen av ”grundläggande behov” avskaffas

Portalparagrafen i LSS fastställer vem som kan erhålla insatser. Bedömning av grundläggande behov uppfyller inte LSS mål om respekt för den enskildes integritet. Behov varierar mellan individer och ska därför bedömas individuellt. ”Grundläggande behov” måste därför tas bort.

3. Tvåårs omprövningar avskaffas

Dagens system med tvåårs omprövningar är inte ändamålsenligt. Det beslut som en gång fattades ska gälla tills vidare. När ändrade förhållanden uppkommer kan omprövning göras. Vid ansökan om fler timmar ska endast den utökade tiden prövas, och det grundläggande beslutet ligger fortfarande fast.
DHR vill ha ett förtydligande av ”ändrade förhållanden”. Vi tycker att personer som har assistans ska få tydlig information om vilka sammanhang som motiverar en omprövning. Då blir det tydligt för den som berörs av omprövningen.

4. Rätt att själv bestämma

Personer som har assistans ska uppmuntras att ta eget arbetsgivaransvar för sina assistenter i linje med reformens ursprungstankar. Idag är detta för krångligt och måste bli enklare. För att självständigt kunna vara arbetsgivare, ska det vid behov ges arbetsgivarstöd för till exempel administration och löneredovisning.

5. Att leva i jämställda relationer

Det får inte bli så att någon inte vågar gå in i ett samboende eller äktenskap som äventyrar individens självständighet genom att assistanstiden minskar med hänvisning till make-/makaansvaret. Det ska ges förutsättningar för att leva i jämställda relationer, ha ett sexualliv, skaffa familj och vara en ansvarstagande partner och förälder även för den som är assistansberättigad.

6. Personlig assistans utan åldersbegränsning

En individuell behovsbedömning ska vara möjlig även efter 65 år om livssituationen förändras på något sätt som motiverar det. Människor både arbetar och lever aktiva liv betydligt längre än förr. Verkligheten måste återspeglas i lagstiftningen.

7. God hälsa förutsättning för ett bra liv

Fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i människors liv. Personer med funktionsnedsättning har 10 gånger sämre hälsa än andra. Vi behöver ha förutsättningar att så långt det bara går hålla kroppen i trim. Därför måste träning och friskvård vara ett självklart inslag i insatsen personlig assistans.

8. Arbete och studier en del av livet

Att kunna arbeta och studera är en del i att utvecklas som människa. Personlig assistans är en förutsättning för att kunna göra det för många av oss. Därför måste det vara självklart att personlig assistans ska beviljas även i dessa sammanhang.