DHR:s historia

Den 23 juni 1923 bildades kamratföreningen De Vanföras Väl på vanföreanstalten i Göteborg. 1965 ändrades namnet till De Handikappades Riksförbund.

Sedan år 2009 är vi inte längre handikappade utan bara DHR. I dag står bokstäverna för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet.

 

Kamratföreningen De Vanföras Väl i Göteborg fick snart efterföljare vid vanföreanstalterna i Helsingborg och Stockholm. 1926 gick föreningarna samman i Riksorganisationen kamratföreningen De Vanföras Väl.

Organisationen hade de första åren en mycket stark bindning till vanföreanstalternas verksamhet, men under 1930-talet uppstod en rad föreningar i Sydsverige bland rörelsehindrade utanför vanföreanstalterna.

Fler och fler

En ny riksorganisation, föreningen Värnet, fick avdelningar i Malmö, Helsingborg och Västerås. Värnet hade till uppgift att driva frågorna politiskt. Även Stockholmsavdelningen inom Kamratföreningen De Vanföras Väl ville ha avdelningar utanför vanföreanstalterna och lyckades 1934 ändra namnet till Riksorganisationen De Vanföras Väl. År 1939 slogs de båda organisationerna Värnet och De Vanföras Väl ihop och vid årsmötet 1944 ändrades namnet till De Vanföras Riksorganisation.

Lansering av begreppet handikapp

1955 ändrades riksorganisationen till riksförbund, och 1965 blev namnet De Handikappades Riksförbund. Bakom namnbytena ligger en utveckling såväl inom organisationen som i samhället, en utveckling från välgörenhetstänkande till jämlika villkor.

Under en lång tid hade orden vanför och invalid diskuterats och när massmedia i början av 1960-talet lanserade begreppet handikapp, främst för svårt rörelsehindrade, bytte organisationen namn till De Handikappades Riksförbund. Då omfattades inte sociala och psykiska funktionsnedsättningar av begreppet.

DHR har drivit den numera allmänt antagna tesen att ett handikapp inte är en egenskap hos en individ utan ett förhållande mellan individen och omgivningen.
Till 80-årsjubiléet 2003 togs det fram en 16-sidig jubileumsskrift kallad “Fokus på framtiden med stöd av historien”.

Tack vare Bidragsstiftelsens 80-årsgåva kunde senare en samlad historia (140 sidor) kallad “DHR – 80 år av rörelse” tas fram med Susanne Bergs som redaktör.

Namnbyte igen

Vid förbundsmötet 2009 bytte vi namn och lät ordet handikappad gå till historien efter 44 år. Från och med den dagen ska DHR uttydas Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet.

Internationellt

DHRs politiska engagemang är inte enbart förbehållet Sverige. Vi följer funktionshinderpolitiken på flera arenor världen över, allt från vårt nordiska samarbete till det som avhandlas i EU och FN.

Genom funktionshinderrörelsens samarbetsorgan ramorganisationen MyRight bedriver DHR ett projektsamarbete. För DHR har det genom flera decennier varit angeläget att visa vår solidaritet med personer med funktionsnedsättning i länder i Syd och vi har genom åren bedrivit många samarbetsprojekt med organisationer i olika länder. Dessa samarbeten bygger på ett ömsesidigt givande och tagande, samarbeten där vi förmedlar våra erfarenheter, men också lär av andra som tänker och agerar på ett annat sätt än vi är vana vid.

Sri Lanka

I Sri Lanka samarbetar vi med den nationella organisationen Sri Lankan Foundation of Rehabilitation of the Disabled förkortat SLFRD och lokalorganisationen WOPD i Monaragala distriktet kring organisationsuppbyggnad av distrikt och lokalavdelningar samt påverkansarbete för ökade möjligheter till utbildning och egenförsörjning för personer med funktionsnedsättning. Monaragala distriktet är ett av landets fattigaste och mest eftersatta områden i Sri Lanka.

I mars 2016 ratificera Sri Lanka konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) vilket var en stor framgång för våra samarbetsorganisationer. För SLFRD påverkansarbete under många år var en avgörande faktor att landet ratificerade konventionen

Nordiskt samarbete

Inom det Nordiska Handikappförbundet, NHF håller vi kontakt och utövar ett visst samarbete med våra nordiska systerorganisationer.

Våra nordiska vänner är

Invalidiliitto i Finland

Norges Handikapforbund – NHF

Sjàlfsbjörg Landssamband Fatladra i Island

Dansk Handicap Forbund

Medlemmarna i det nordiska samarbetet träffas två gånger om året. Styrelsen består av ordföranden i respektive land. Ordförandeskapet i NHF är rullande och följder efter det land som innehar ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.

Vid sammanträdena är det brukligt att också någon från förbundskanslierna deltar. I anslutning till det ena styrelsemötet arrangeras ett seminarium på ett aktuellt och för alla organisationerna intressant tema.

Följ gärna Nordiska Handikappförbundet på Facebook.

Kontakt

För frågor om samarbetet med Sri Lanka, [email protected]
För frågor om det nordiska samarbetet, [email protected]