Hemtjänst

Hemtjänsten bör utgå från individens behov

Hemtjänst är en insats som kan sökas av personer med funktionsnedsättning och en insats som vi ser har försämrats över tid. Problemen beror på olika faktorer och ser olika ut över landet, men tillsammans skapar de en tydlig bild av en insats som utgår från verksamhetens struktur, istället för individens behov.

Du kan läsa hela DHR:s ställningstagande här

Ett exempel på att insatsen utgår från struktur snarare än individ är att hemtjänsten många gånger inte tar hänsyn till människor som arbetar. Förväntan är att personen är hemma då hemtjänsten kommer, oavsett individens arbetssituation. Detta försvårar möjligheten att behålla ett arbete, samtidigt som hemtjänsten för många kan vara en förutsättning för att kunna arbeta överhuvudtaget.

Ett annat tydligt exempel är att hemtjänsten många gånger inte är anpassad efter yngre personers behov. Då allt fler får avslag på ansökan om personlig assistans blir dessa personer istället hänvisade till hemtjänstinsatser. Det innebär att allt fler yngre personer idag har hemtjänst som primär insats. Insatsen behöver därmed ses över till att bli mer flexibel så att den tillgodoser behov även hos aktiva yngre hemtjänstanvändare.

Vidare får hemtjänstanvändare många gånger ett mycket litet inflytande över sina måltider. Detta medför dyra matkostnader och en näringsfattig kost, vilket i förlängningen påverkar så väl hälsan som ekonomin negativt.

Ett tidigare uppskattat Arvsfondsprojekt kallat Personlig service har visat sig vara lyckat och skulle kunna inspirera till förbättringar. Personlig service innebar att hemtjänstanvändarna hade inflytande över så väl insatsen som vem som fick arbeta i ens hem. Därutöver tilldelades timmar istället för insatser, som fick fördelas ut utefter de egna behoven.

Detta kräver DHR

Hemtjänsten behöver förbättras i sin helhet. Detta är ett led i att säkerställa att människor får hemtjänst utifrån livssituation snarare än det stora fokus som finns på skälig levnadsnivå. Därutöver behöver skillnaderna mellan yngre och äldres behov uppmärksammas och tillgodoses. Vid utvärderingar av hemtjänsten behöver därför en mångfald av användare innefattas.

Säkerställ att hemtjänstanvändare får ett avgörande inflytande över hemtjänstinsatsen. Detta ställer krav på mer flexibilitet i utförandet. Som ett led i detta ska hemtjänstanvändare även få ett stort inflytande över matinköp och tillagning av maten.

Inför en begränsning av hur många olika hemtjänstanställda som kan komma till hemtjänstanvändaren. Det har exempelvis hänt att tio olika personer från hemtjänsten har kommit till en hemtjänstanvändare under en dag.

Likvärdiga upphandlingsvillkor över hela landet. Upphandlingsvillkoren bör ställa krav på god kvalitet och det ska tydligt framgå att hemtjänstanvändaren har rätt till självbestämmande och inflytande. Detta kan bidra till att kommuners ekonomiska förutsättningar inte kan påverka hemtjänstens kvalitet i samma utsträckning som idag.

Erbjud hemtjänstanvändare tydlig information om var man kan vända sig vid missförhållanden. Även en gemensam samlingspunkt skulle behövas för mottagande av synpunkter från hemtjänstanvändare och utförare samt för kvalitetskontroller över hela landet.

Hemtjänstpersonalens arbetsförhållanden påverkar hemtjänstinsatsen

Som det ser ut idag är ofta personalomsättningen mycket hög. Ett sätt att minska personalomsättningen är att erbjuda goda arbetsförhållanden och arbetsvillkor med flexibla scheman och aktivt arbete för minskad stress hos personalen. Detta skulle bidra till ökad trivsel och bättre arbetsvillkor för personalen och även innebära att insatsen fungerar smidigare för hemtjänstanvändaren.

Därutöver behöver tydligare krav ställas på personalen i frågor gällande personlig lämplighet. Även kompetenskrav gällande funktionshinderkunskap, goda hygienkunskaper och förmåga till god kommunikation med hemtjänstanvändare ska ställas.

Detta kräver DHR

Säkerställ att hemtjänstpersonal får goda arbetsförhållanden, goda arbetsvillkor och minskad stress.

Säkerställ att hemtjänstpersonal får adekvat utbildning, kompetensutveckling och stöttning för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Säkerställ att tydliga krav ställs på hemtjänstpersonalen och genomförande med god kvalitet.