Remissvar

En viktig del av vårt rättighetspolitiska arbete är att svara på remisser och skrivelser. Nedan finns länkar till det vi svarat på från 2018 och framåt

Är du intresserad av tidigare remissvar/skrivelser, mejla [email protected].

Om någon länk inte fungerar, vänligen mejla [email protected]

2024

Mars

Utvärdering av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m.

Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

2023

Juli

Möjligheternas byggregler avseende tillgänglighet

Juni

Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader; med konsekvensutredning 30/2022

Maj

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap SOU 2022:57

Januari

Bättre konsekvensutredningar

2022

November

Arbetsförmedlingens förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer

Oktober

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Juni

Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Maj

Ett utökat skydd mot diskriminering SOU 2021:94

Försäkringskassans allmänna råd om merkostnadsersättning

Januari

Skattelättnad för arbetsresor –ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

2021

December

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, SOU 2021:69

Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, S2021/07176

November

Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet DS 2021 27

Tillgänglighetsdirektivet SOU 2021:44

Oktober

Stärkt rätt till personlig assistans SOU 2021:37

Juni

Synpunkter till PTS samråd om föreskrifter om utdelning av post 21–3151

Maj

Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, S2021/02250

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen –aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79)

April

Jämlikhetskomissionens slutbetänkande, En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46

Mars

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Februari

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47

Januari

Remissyttrande avseende Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-planeringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037, rapport 2020:186

2020

November

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88

September

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon, dnr: 287/2020

Augusti

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU 2020:19

Juni

Remissyttrande avseende Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor SOU 2020:01

Maj

Remissyttrande avseende Betänkandet Modernare byggregler–förutsägbart, flexibelt och förenklat

April

SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

2019

December

Remissvar avseende Promemoria Bilstöd – Ökade möjligheter till anpassning

Remissyttrande avseende Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning Diarienummer S2019 04168 FST

November

Remissyttrande avseende Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet SOU 2018:5

Oktober

Remissyttrande avseende betänkandet SOU 2019 35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

September

Remissyttrande avseende Förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Maj

Remissyttrande Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige Ds 2019:4

Remissyttrande avseende Höjda ålderstak i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Mars

Remissyttrande avseende Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning (2014/116 773)

 

2018

November

Remissyttrande avseende betänkandet Särskilda persontransporter moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58) N2018/03947/MRT

Oktober

Remissyttrande avseende Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) N2018/02915/BB

Augusti

Vägen till självkörande fordon – introduktion SOU 2018:16

April

Yttrande om standardisering inom byggd miljö

Remissvar avseende betänkandet Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Mars

Remissvar avseende betänkandet Förslag till stödordning om fri kollektivtrafik för ungdomar

Februari

Yttrande avseende ABF:s Riktlinjer 2019–2022

Januari

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade